Privacy Beleid BMW

 

Inleiding

 

BMW Belgium Luxembourg NV/SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0413.533.863 en BMW Financial Services NV/SA Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0451453242, (hierna “BMW”) is gevestigd in België. De basisprincipes van dit beleid zijn onderhevig aan de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, meer bepaald de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘General Data Protection Regulation’, hierna “GDPR” genoemd) en toepasselijke Belgische regelgeving betreffende gegevensbescherming van 10/9/2018.5 september 2018. - Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG

 

1.     Wie is BMW?

 

Als persoon kom je in contact met BMW, bijvoorbeeld als sollicitant voor een welbepaalde vacature of als student voor een mogelijke vakantiejob of stage plaats. In dit proces komt je in contact met verschillende partijen. Meer informatie over de verschillende entiteiten kan je vinden op www.BMW.be of www.BMW.lu.

 

 

We leggen u uit hoe onze bedrijfsstructuur opereert en welke partijen hierbij betrokken zijn:

BMW Belgium Luxembourg NV/SA coördineert de activiteiten van BMW in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert de websites BMW.be en BMW.lu, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot het merk BMW.

 

BMW Belgium Luxembourg NV/SA is eigenaar van en beheert verschillende websites (zoals bijvoorbeeld www.werkenbijbmw.be, www.bmw.be, www.bmw.lu, www.mini.be, www.mini.lu, www.bmw-motorrad.be,  en www.bmw-motorrad.lu, ….).

BMW Group Belux is eigenaar van en beheert één concessie, onder de handelsnaam BMW Brussels.

BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten  beheert de verdere distributie, de samenwerking met onafhankelijke concessiehouders (hierna ”BMW Concessiehouders”) en agenten. Dit zijn onafhankelijke bedrijven en maken geen onderdeel uit van de BMW Group, tenzij anders vermeld. BMW Concessiehouders gebruiken de merken van BMW onder licentie om voertuigen en producten van BMW te verkopen en onderhoudswerken uit te voeren. Ze leveren diensten aan klanten en derdelijns ondersteuning bij technische problemen.

Financiële diensten worden geleverd via aparte bedrijven zoals BMW Financial Services Belgium NV/SA.

 

BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België en Luxemburg zijn: BMW Belgium Luxembourg NV/SA en BMW Financial Services Belgium NV/SA.

 

 

 

2.     Definities

 

De in dit beleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in de GDPR.

3.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 

BMW Belgium Luxembourg NV/SA is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens die zij verzamelt via de websites, apps, Direct Touch Points en via gesprekken. Dit privacy beleid bevat verder alle details over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
BMW Belgium Luxembourg NV/SA is als ‘gegevensverwerker’ verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens die zij verzamelt via de BMW Concessiehouders, de websites, apps, direct Touch points en via gesprekken.


BMW Financial Services NV/SA is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verzamelt via de websites en apps, direct Touch points en via gesprekken.

 

BMW Concessiehouders zijn als “verwerkingsverantwoordelijke” verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens die hen direct of indirect worden bezorgd. Persoonsgegevens verzameld door BMW in het kader van open vacatures, stageplaatsen of vakantiewerk, worden doorgestuurd naar de BMW Concessiehouder welke je hebt opgegeven. Hoewel dit Privacy Beleid enkele manieren beschrijft waarop de BMW Concessiehouders jouw persoonsgegevens gebruiken, mogen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun privacy beleid.

BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. Jouw persoonsgegevens worden enkel overgedragen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw arbeidsovereenkomst. We verwijzen je naar de privacy beleid van BMW AG voor meer informatie.

 

De hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.

4.     Hoe verzamelt BMW jouw persoonsgegevens?

 

BMW verzamelt jouw persoonsgegevens via verschillende Touch points en contactkanalen waar je de nodige informatie kan vinden over de verwerking van jouw persoonsgegevens, bij onder andere volgende momenten:

 

Indien je persoonsgegevens opgeeft in naam van iemand anders, moet je ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacy beleid heeft gelezen Indien je jonger bent dan 16 jaar, geef dan geen gegevens op tenzij je hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

Help ons om jouw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen.


5.     Welke persoonsgegevens verzamelt BMW?

 

De volgende types van persoonsgegevens worden verzameld:

 

Sollicitatie data: Data, rechtstreeks gekoppeld aan jou als sollicitant en aan BMW bezorgd tijdens het gebruik van externe of interne applicaties. (bv. CV, sollicitatiebrief, referenties van vorige werkgevers, ). Bv. naam, voornaam, geboortedatum, contact informatie, bank details, opleiding, identificatie ID, geslacht, burgerlijke staat, gezinsleden, (type) rijbewijs, en werkervaring zijn sollicitatiedata. Deze lijst is echter niet limitatief.

 

Corporate security data: Data opgeslagen met als doel de beveiliging van de organisatie tegen inbreuken (bv. interne onderzoek data, camerabeelden van het Closed-circuit televisie (CCTV) data…).

Persoonsgegevens verzamelt via applicaties website of sociale media: Indien je als sollicitant persoonlijk kan worden geïdentificeerd (bv. na registratie of door log-in), dan is het mogelijk om de volgende gegevens te gebruiken: gegevens over gemiddeld appgebruik (klikgedrag in de apps), locatiegegevens, gebruik van online entertainment, gebruik van bezochte BMW website(s), eventuele cookiegegevens en informatie via sociale media platformen (bv. bezoeken aan en ‘posts’ op fora). Bijkomende informatie is beschikbaar in de cookie policy en de social media disclaimer op www.BMW.be of www.BMW.lu

6.     Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 

BMW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder vermelde doeleinden:

 

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie, of het aanbieden van een stageplaats, BMW-specifieke opleiding of opleidingstraject. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens voor deze doeleinden is dat deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn om op jouw verzoek vóór de sluiting van een (arbeids)overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Wanneer we voornemens zijn jouw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden anders welke hierboven genoemd, zullen we je daar voorafgaandelijk van op de hoogte brengen.

 

7.     Welke van jouw persoonsgegevens deelt BMW met anderen?

 

BMW deelt uw persoonsgegevens alleen met BMW AG, BMW Concessiehouders en verbonden ondernemingen wanneer u hiervoor de toestemming hebt gegeven.

 

BMW doet een beroep op een aantal dienstverleners (bv. assessment centers, testcenters, rekruteringskantoren….)

 

In het geval we persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners en gelieerde entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zal de doorgifte alleen plaatsvinden wanneer de Europese Commissie heeft bevestigd dat het beschermingsniveau van dat derde land adequaat is of wanneer andere passende maatregelen zijn genomen conforme de GDPR.

 

Er worden steeds overeenkomsten gesloten met passende maatregelen en waarborgen teneinde jouw persoonsgegevens op een adequate en veilige manier te laten verwerken wanneer BMW persoonsgegevens deelt of een beroep doet op externe dienstverleners (bv. testen van sollicitanten.)

 

8.     Hoelang houden we jouw persoonsgegevens bij?

 

BMW houdt rekening met het beginsel van minimale gegevensverwerking wat betekent dat we jouw persoonsgegevens maar zo lang bijhouden als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden tot 6 maanden na einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij toestemming is gegeven om de persoonsgegevens gedurende twee jaar te bewaren.

9.     Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

 

We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiemaatregelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. We doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 

Indien we jou een wachtwoord hebben bezorgd (of indien je er zelf één hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website of andere portalen, apps of diensten onder ons beheer, vragen we jou hier op een vertrouwelijke manier mee om te gaan en deze met niemand te delen.

 

10. Welke rechten kan je uitoefenen betreffende jouw persoonsgegevens?

 

De hieronder vernoemde rechten kan je uitoefenen behoudens wanneer bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn conform de GDPR zoals de bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkomen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilége). Oefen je jouw rechten uit, dan reageren we hier binnen de maand (30 dagen) op.

 

Indien de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, kan je die te allen tijde intrekken. We beëindigen dan deze gegevensverwerking. Om technische redenen kan het evenwel tot 48 uur duren voor deze intrekking volledig verwerkt is in de verschillende databases en systemen en jouw persoonsgegevens zijn verwijderd.

 

In overeenstemming met de GDPR heb je de volgende rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 

Recht om een klacht in te dienen (art. 14 GDPR)

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door BMW, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

 

Recht van inzage (art. 15 GDPR)

Je kan op elk ogenblik informatie vragen over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze informatie omvat onder andere de door ons verwerkte gegevenscategorieën, de doeleinden waarvoor we ze verwerken, de bron van de persoonsgegevens indien we ze niet rechtstreeks van jou hebben gekregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we jouw persoonsgegevens hebben doorgegeven. Je kan van ons een gratis kopie krijgen van jouw persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

 

Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)

Je kan vragen dat we jouw persoonsgegevens corrigeren of aanpassen. We zullen de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de meest recente informatie waarover we beschikken, de juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevantie van de persoonsgegevens te garanderen.

 

Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR)

Je kan vragen dat we jouw persoonsgegevens wissen indien de wet dit vereist. In overeenstemming met art. 17 van de GDPR zou dat het geval kunnen zijn wanneer:

 

Dit enkel op voorwaarden dat de verwerking van de persoonsgegevens niet nodig is voor:

 

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

Je kan vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien:

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR)

Indien technisch haalbaar, zullen jouw persoonsgegevens op vraag worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij. Dit recht kan uitgeoefend worden voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en enkel voor de persoonsgegevens die je ons hebt bezorgd. In plaats van een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens, kan je ons ook vragen dat we jouw persoonsgegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere, door jou opgegeven partij.

 

Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)

Je kan op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien deze verwerking gebeurt op basis van de door jou gegeven toestemming of op de legitieme belangen van ons of derden. Dit recht kan niet uitgeoefend worden indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen of indien we jouw persoonsgegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

11. Contact met ons opnemen

 

Rekrutering:

Heb je algemene vragen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens of dit privacy beleid, dan kan je ons contacteren:

 

BMW Belgium Luxembourg NV/SA:

Center for Development

Joynus@BMW.be

Lodderstraat 16

B-2880 Bornem (België)

 

Voor specifieke vacatures zie volgende

BMW Belgium Luxembourg NV/SA:

Hr.belux@bmw.be

Lodderstraat 16

B-2880 Bornem (België)

 

BMW Financial Services NV/SA:

Hr.sf@bmw.be

Lodderstraat 16

B-2880 Bornem (België)

 

Data Protection Officer

Daarnaast kan je contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer van

BMW Belgium Luxembourg NV/SA:

via data-protection-officer@bmw.be,

of per gewone post: Lodderstraat 16, B-2880 Bornem (België).

  

BMW Financial Services NV/SA:

via privacy.fs@bmw.be

of per gewone post: Lodderstraat 16, B-2880 Bornem (België).